Derneğin Adı

Madde 1) Derneğin Adı Diyabet Hemşireliği Derneği (DHD)’ dir.

Merkezi

Madde 2) Derneğin merkezi İstanbul olup ancak, genel kurulun uygun gördüğü yerlerde temsilcilik açar ve belli bir amaç için geçici platformlar oluşturur veya platformlarda yer alır.

Amaç Ve Hizmet Konuları

Madde 3) Derneğin amacı , diyabet hemşireliğini geliştirmek, diyabet hemşiresi/ diyabetlilere bakım veren hemşireleri (diyabetli bireylerin bakım gereksinimlerini saptama, uygun girişimleri planlama ve uygulama ve bakımın sürekliliğini sağlama konularında ) desteklemek, mesleki gelişmelerini teşvik etmek ve geliştirmektir. Çalışmalarını Atatürk ilkeleri doğrultusunda sürdüren dernek, bu amacı gerçekleştirmek için:

3.1) Diyabetli bireylere hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere diyabet hemşireliği alanında rehberlik eder, bu alandaki mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.

3.2) Diyabet hemşiresi / diyabetlilere bakım veren hemşirelerin uygulama standartlarını belirler ve bu standartlara ulaşmaları için mezuniyet sonrası eğitim programları (sertifika, sürekli eğitim programları ve hizmet içi eğitim programları) düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar.

3.3) Mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemeler başlatır. Yapılan çalışmaları izler, sonuçlarını değerlendirir ve üyelerine duyurur.

3.4) Türkiye’de diyabetin önlenmesi, erken tanısı ve diyabetlilerin bakımının iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür. Bu kapsamda diyabetlilere, onların ailelerine, çevresine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.

3.5) Ulusal ve Uluslararası, ilgili alanda bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapar ve üyelerin bu kişi ve kuruluşlardan yararlanmalarını sağlar, ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, konferanslar, paneller ve sergiler düzenler.

3.6) Diyabet ile ilgili tanı-tedavi ve bakım sağlamak amacıyla kullanılacak alet ve tekniklerin kullanımını gerçekleştirecek hemşirelerin eğitimini sağlar ve diğer sağlık personeli ile teknik personelin eğitimi ile istihdamının sağlanmasına yardımda bulunur.

 

3.7) Kamuoyuna ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara hitap etmek üzere genel kültür ve bilimsel yayınlara kolayca ulaşmaları için bir kütüphane kurup,arşiv oluşturur; broşür ve dergiler hazırlayıp tanıtım amaçlı dağıtır, çeşitli bilimsel araştırmalar yapar, yapılan araştırma sonuçlarının yayınlanmasını sağlar, bu amaçla yurt içi ve yurt dışından davet edilecek bilim adamlarının masraflarının karşılanmasında yardımcı olur.

3.8) Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak PLATFORM oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.

3.9) Diyabetli bireylerin ve ailelerinin bakım alma hakkını savunur, onları uygun bakımı alabilmeleri konusunda destekler, hasta hakları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk yapar, hasta lehinde kararların alınması için rol alır.

Tüzüğün Tamamını Okumak İçin Tıklayın