Değerli üyemiz,

Diyabet Hemşireliği Derneğine üye olabilmeniz için "Ön kayıt" işlemini tamamladıktan sonra Üye Kayıt Formu, hemşirelik lisans diploma fotokopisi, diyabet alanında çalıştığınızı gösteren kurumunuzdan alınan belge ve 2 adet vesikalık fotoğrafı aşağıda yer alan iletişim adresine göndermeniz gerekmektedir.

Arş. Gör. Giray ERDOĞAN

Adres: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Derbent Yerleşkesi NİĞDE

Telefon: 0546 628 34 44

Üyelik Koşulları

 • Madde 7) Derneğe üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir.
 • 7.1) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler dernek üyesi olurlar. Ancak,
 • 7.2) 2006 yılından önce üye olanlar hariç 2006 tarihi itibarı ile en az ön lisans hemşirelik diplomasına sahip olmak.
 • 7.3) En az iki yıl hemşirelik deneyimi olup, diyabetle ilgili çalışmalarda bulunduklarını belgelendirmek.
 • 7.4) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye'de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 • 7.5) Derneklere üye olmaları yasaklananlar,dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernek Kanununun 3 Maddesinin 2 fıkrasında belirtilen koşullarda olanlar, Türk Ceza Kanununun konu ile ilgili kısıklılık getiren maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

 • Madde 8) Derneğin üyelik türleri aşağıda belirtilmiştir.
 • 8.1) ASIL ÜYE : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak,ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üyeler zorunlu ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 • 8.2) ONURSAL ÜYE: Derneğe, amaç ve hizmet konularına, sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve Yönetim kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyedir. Fahri üyeler,organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.

Üyelik İşlemleri

 • Madde 9) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
 • 9.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ni ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer belgeleri doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
 • 9.2) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
 • 9.3) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak (mektup ya da elektronik posta ile) bildirir.
 • 9.4) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.
 • 9.5) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. Yönetim kurulunun isteğin reddine ilişkin açıklama yapma zorunluluğu yoktur.

Üyelikten Ayrılma

 • Madde 10) Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Üyelikten Çıkarılma

 • Madde 11) Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.
 • 11.1) Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.
 • 11.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.
 • 11.3) İki yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelikleri 1 yıl süre ile askıya alınır. Bu süre içinde borcunu % 25 fazlası ile ödemeyenlerin üyeliklerine son verilir. Bu sürenin sonunda borçlarını ödeyenlerin üyelikleri devam eder.
 • 11.4) Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

 • Madde 12) Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna itiraz eder, yönetim kurulu bu itirazı kabul etmeyeceği gibi gerektiğinde toplanması halinde genel kurula götürür, Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın genel kurula götürülmesi halinde üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın yönetim kurulunda veya Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

OKUDUM VE KABUL EDİYORUM